Projekt

Ekoturystyka jest segmentem przemysłu turystycznego, która szybko zyskuje na popularności. Wzrasta znaczenie ekoturystyki jako czynnika wzrostu gospodarczego w odległych obszarach Europy i w regionach, w których zauważalny jest spadek przychodów i gdzie nie ma możliwości rozwoju rolnictwa konwencjonalnego. Natomiast konieczne jest stworzenie odpowiednich możliwości edukacyjnych, aby zachęcić mieszkańców tych regionów do ekoturystyki. Ponieważ ekoturystyka ma szansę stać się znaczącą część branży turystycznej w XXI wieku, bardzo ważne jest aby właściwie rozumieć czym jest ekoturystyka, jakie są jej cele, a także jakie korzyści mogą zostać zostać osiągnięte dla społeczności lokalnych oraz jakie istnieją bariery hamujące jej rozwój i jak można je pokonać.

Nowoczesny przemysł turystyczny rozwija się w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu politycznym i gospodarczym. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Turystyki wyjazdy turystyczne i wpływy z turystyki z każdym rokiem wzrastają. Światowa tendencja wzrostu potencjalnego rynku produktów ekoturystycznych wymaga właściwego działania na szczeblu europejskim. Rozwojowi ekoturystyki na poziomie krajowym i regionalnym oraz wzmocnieniu jej pozycji jako jednej z istotnych dziedzin gospodarki, towarzyszy docenienie znaczenia ruchu na rzecz ochrony środowiska, co stwarza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu ludzi, związanej z działaniami na rzecz ochrony środowiska, którym towarzyszy prezentowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i kultury, a także ochrona środowiska naturalnego.

Ekoturystyka jest rodzajem turystyki opartej na ochronie przyrody. Nazywana jest także narzędziem zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście i zgodnie z definicjami ekoturystyki podawanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekoturystyki oraz Światową Unie na Rzecz Ochrony Przyrody, termin ekoturystyka nie jest jedynie związany z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale oznacza też odrębny segment turystyki. Ekoturystyka przede wszystkim:  przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej,  dba o utrzymanie i dobrobyt lokalnej ludności,  zawiera element poznawczy,  promuje odpowiedzialne zachowanie turystów i branży turystycznej,  dostarcza usługi głównie poprzez małe firmy, małym grupom turystów,  w jak w najmniejszych stopniu wykorzystuje dostępne zasoby nieodnawialne,  koncentruje się na działaniach lokalnych,  bazuje na własności i możliwościach biznesowych mieszkańców różnych regionów danego kraju. Ekoturystyka to narzędzie do zarządzania chronionymi obszarami przyrodniczymi, zachowania różnorodności biologicznej oraz generowania dochodów. Osoby działające w tej branży wymagają właściwych szkoleń, które umożliwią im nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia produktów i usług turystycznych, które doprowadzą do rozwoju przedsiębiorczości i umożliwią ekspansję sektora turystycznego.

N8URjob to projekt finansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" (Projekt partnerski Grundtvig). Celem projektu N8URjob jest stworzenie oferty edukacyjnej dotyczącej ekoturystyki poprzez opracowanie i pilotowanie pełnego szkolenia w formie e-learningu i platformy edukacyjnej. Szczegółowe założenia projektu obejmują opracowanie i pilotowanie modułowego programu nauczania ekoturystyki online i certyfikatu ekoturystycznego zapewniających wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony środowiska, ekologii, etyki, rozwoju firmy, języków obcych i informatyki, które są niezbędne w celu stworzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa ekoturystycznego. Powstanie również nowa strategia pedagogiczna oraz program wprowadzający dla osób szkolących osoby dorosłe, aby zapewnić środowisko edukacyjne odpowiednie dla osób biorących udział w szkoleniu. Szkolenia e-learningowe będą dostępne we wszystkich językach partnerów projektu. Celem kurs online jest uświadomienie przyszłym przedsiębiorcom potencjału gospodarczego turystyki odpowiedzialnej.

Wraz ze wzrostem popularności turystyki odpowiedzialnej rośnie zapotrzebowanie na jej usługi. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności ekoturystycznej. Zagadnienia objęte programem kursu to: turystyka zrównoważona, planowanie usług oraz tworzenie gospodarstw ekoturystycznych, zarządzanie gospodarstwem ekoturystycznym, marketing gospodarstw i usług ekoturystycznych, prawo w usługach ekoturystycznych oraz wycieczki szkoleniowe Po ukończeniu szkolenia podstawowego, uczestnicy będą mogli wziąć udział w dodatkowych kursach: przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe w ekoturystyce, atrakcje turystyczne, rozwój lokalnej gospodarki, a dodatkowo docelowa zostaną opracowane zagadnienia związane ze specyfiką danego kraju Ekoturystyka może stać się konstruktywnym elementem strategii na rzecz promowania zarówno ochrony środowiska jak i rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. N8URjob zapewni wsparcie techniczne i dostarczy szkoleń w celu promowania ekoturystyki jako nowego źródła dochodu będącą alternatywą i / lub dodatkiem do rolnictwa w krajach partnerskich projektu. Projekt ma także stymulować rozwój turystyki w oparciu o proekologiczne strategie, tworzone oddolnie przez lokalnych mieszkańców oraz wspierać rozwój stowarzyszeń promujących turystykę ekologiczną.