Projekt „Uczenie się ekoturystyki"

Ekoturystyka może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych problemem migracji z terenów wiejskich i terenach słabo zaludnionych w całej Europie. Mimo wzrastającego zainteresowania tą formą działalności, nadal brakuje szkoleń, które byłyby przydatne i dostępne dla osób mieszkających na terenach wartościowych z punktu widzenia ekoturystyki, a nieposiadających dostępu do instytucji edukacyjnych ze względu na lokalizację. new text here..

Celem projektu N8URjob jest stworzenie oferty edukacyjnej dotyczącej ekoturystyki poprzez opracowanie i pilotowanie pełnego szkolenia w formie e-learningu i platformy edukacyjnej. Szczegółowe założenia projektu obejmują opracowanie i pilotowanie modułowego programu nauczania ekoturystyki online i certyfikatu ekoturystycznego zapewniających wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony środowiska, ekologii, etyki, rozwoju firmy, języków obcych i informatyki, które są niezbędne w celu stworzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa ekoturystycznego. Powstanie również nowa strategia pedagogiczna oraz program wprowadzający dla osób szkolących osoby dorosłe, aby zapewnić środowisko edukacyjne odpowiednie dla osób biorących udział w szkoleniu. Szkolenia e-learningowe będą dostępne we wszystkich językach partnerów projektu.

Koordynatorem projektu jest Pielinen Karelia Development Centre (Finlandia). Pozostali partnerzy projektu to: Meath Community, Rural & Social Development Partnership Ltd (Irlandia), Varna Free University (Bułgaria), West Lithuania Business College (Litwa)

Maailmankyla Oy /Global Village (Finlandia) oraz European Centre for Ecological Agriculture & Tourism (Polska). Szczegółowe informacje na temat partnerów projektu znajdą Państwo na ich stronach internetowych.