N8URjob -hanke

Ekomatkailu (ekoturismi, ekologinen matkailu) on nopeasti suosiotaan kasvattava matkailualan segmentti. Ekologisen matkailun merkitys taloudellisen kasvun mahdollistajana Euroopan syrjäisillä seuduilla sekä alueilla, joissa maatalous on perinteisesti näytellyt keskeistä roolia ihmisten pääasiallisena elinkeinona, on erittäin merkittävä. Asianmukainen koulutus on välttämätöntä ekomatkailun kehittämiseksi ja rohkaisemiseksi näillä alueilla. Koska ekoturismi näyttelee merkittävää osaa 2000-luvun matkailuelinkeinoissa, on tärkeää luoda selkeä käsitys siitä, mitä ekologinen matkailu on, mitkä ovat sen tavoitteet, mitä hyötyä sillä voi kerätä paikallisille yhteisöille sekä millaisia esteitä voi olla odotettavissa ja miten ne voidaan voittaa.

Kansainvälinen Ekomatkailujärjestö (TIES) määrittelee luontomatkailun seuraavasti: "Vastuullista matkailua luonnonalueille, ympäristöä säästäen ja paikallisen väestön hyvinvointia ja taloutta parantaen". Ekoturismi tarkoittaa koulutusta, niin turisteille kuin matkailijoita vastaanottaville yhteisöille. Toimivan ekomatkailukonseptin välttämättömänä elementtinä toimivat hyvin koulutetut, kielitaitoiset ja luontoystävälliset oppaat. Oppaiden tulee hallita paikallista luonnon- ja kulttuurihistoriaa, osata tulkita ympäristöään, toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kyetä viestimään tehokkaasti. Ekologisen matkailun kasvu maaseutualueiden kehittämiseen tarkoitetuksi kestäväksi taloudelliseksi työkaluksi edellyttää asianmukaisen koulutuksen ja koulutuksen sisällön tarjontaa. Koulutuksen sisällön tulee olla kohderyhmän tarpeita vastaavaa, sekä saatavilla ekomatkailukohteissa asuville ihmisille, jotka eivät pysty tutustumaan ja osallistumaan ydinkoulutuksen tarjontaan, etäisyyteen tai muihin järjestelyihin liittyvistä syistä.

N8URjob -hankkeessa pyritään täyttämään nykyisen koulutustarjonnan puutteita ekomatkailun osalta kehittämällä ja pilotoimalla kattava verkko-oppimisalusta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käyttöönottaa sähköisessä muodossa toimiva modulaarinen ekomatkailun opetussuunnitelma, Ekomatkailusertifikaatti, jossa käsitellään eettisiä, ympäristöllisiä ja ekologisia tietoja sekä liiketoiminnan kehittämisen, kielten ja tietotekniikan taitoja. Nämä taidot ovat tarpeen kehittäessä ja rakentaessa kestävää ekomatkailuliiketoimintaa. Hankkeessa myös kehitetään pedagoginen strategia ja perehdytysohjelma aikuiskouluttajille, mikä avulla varmistetaan, että oppimisen tarjoamat mahdollisuudet ovat asianmukaisia ​​ja kohdeyleisölle soveltuvia.

Projektin kumppanimaissa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin keski-ikäisten aikuisten olevan todennäköisin kohderyhmä potentiaalisiksi oppijoiksi. Opetusmateriaalit ja opetusohjelmat suunnitellaan kohderyhmää ajatellen, heille soveltuvien oppimistyylien, -tapojen ja -potentiaalin muodossa. Opetusohjelmat ovat kompetenssiperustaisia ja niissä kuvataan seikkaperäiset oppimistavoitteet erikseen kunkin moduulin kohdalla. Moduulit sisältävät myös asianmukaiset testauksen ja akkreditoinnin, jossa otetaan huomioon myös osallistujan aiemmin oppiman tiedon soveltaminen. Sähköisten kurssimoduulien akkreditointia peilataan kansallisiin akkreditointirunkoihin ja k​ansallisten tutkintojen viitekehyksiin. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys helpottaa sertifikaatin kansainvälistä siirrettävyyttä, liikkuvuutta ja opintosuoritusten tunnustamista. Opetussuunnitelmat sisältävät ​kaikille yhteiset ​ydinmoduulit, joiden lisäksi tarjolla on lukuisia valinnaisia kursseja, jotta kaikkien, erilaisia ympäristöjä ja kulttuureja edustavien partnermaiden tarpeet tulevat täytetyiksi. Opetussuunnitelmat ovat saatavilla kaikilla kielillä.

Monimuotoinen opetussuunnitelma käsittelee useita eri aihealueita, kuten etiikan roolia ekomatkailussa, eri ekomatkailutyyppejä, ekomatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämistä, liikkeenjohtoa sekä ekologisen matkailun markkinointia ja brändäystä GPS:n ja IT-työkalujen avulla. Opetussuunnitelmassa tarkastellaan myös ekomatkailuyritysten kielellisiä vaatimuksia, ympäristömerkkejä sekä ekomatkailun sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

Ekoturismi voi olla rakentava osa strategioita, joilla edistetään sekä ympäristönsuojelua että yksityisen yritystoiminnan kehittämistä. N8URjob -hanke antaa teknistä opastusta ja johtamiskoulutusta uusien elinkeinojen, kuten eko-matkailun, kehittämiseksi. Uudet elinkeinot tarjoavat vaihtoehtoja ja/tai täydentävät maatalouteen perustuvaa elinkeinonharjoittamista, erityisesti kumppanimaiden syrjäisillä seuduilla. Hanke edistää ympäristöystävällisen matkailun bottom-up -tyyppisiä strategioita ja rohkaisee rajat ylittävien ekomatkailukumppanuuksien ja/tai järjestöjen syntyä.

N8URjob -hanke

Ekomatkailu (ekoturismi, ekologinen matkailu) on nopeasti suosiotaan kasvattava matkailualan segmentti. Ekologisen matkailun merkitys taloudellisen kasvun mahdollistajana Euroopan syrjäisillä seuduilla sekä alueilla, joissa maatalous on perinteisesti näytellyt keskeistä roolia ihmisten pääasiallisena elinkeinona, on erittäin merkittävä. Asianmukainen koulutus on välttämätöntä ekomatkailun kehittämiseksi ja rohkaisemiseksi näillä alueilla. Koska ekoturismi näyttelee merkittävää osaa 2000-luvun matkailuelinkeinoissa, on tärkeää luoda selkeä käsitys siitä, mitä ekologinen matkailu on, mitkä ovat sen tavoitteet, mitä hyötyä sillä voi kerätä paikallisille yhteisöille sekä millaisia esteitä voi olla odotettavissa ja miten ne voidaan voittaa.

Kansainvälinen Ekomatkailujärjestö (TIES) määrittelee luontomatkailun seuraavasti: "Vastuullista matkailua luonnonalueille, ympäristöä säästäen ja paikallisen väestön hyvinvointia ja taloutta parantaen". Ekoturismi tarkoittaa koulutusta, niin turisteille kuin matkailijoita vastaanottaville yhteisöille. Toimivan ekomatkailukonseptin välttämättömänä elementtinä toimivat hyvin koulutetut, kielitaitoiset ja luontoystävälliset oppaat. Oppaiden tulee hallita paikallista luonnon- ja kulttuurihistoriaa, osata tulkita ympäristöään, toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kyetä viestimään tehokkaasti. Ekologisen matkailun kasvu maaseutualueiden kehittämiseen tarkoitetuksi kestäväksi taloudelliseksi työkaluksi edellyttää asianmukaisen koulutuksen ja koulutuksen sisällön tarjontaa. Koulutuksen sisällön tulee olla kohderyhmän tarpeita vastaavaa, sekä saatavilla ekomatkailukohteissa asuville ihmisille, jotka eivät pysty tutustumaan ja osallistumaan ydinkoulutuksen tarjontaan, etäisyyteen tai muihin järjestelyihin liittyvistä syistä.

N8URjob -hankkeessa pyritään täyttämään nykyisen koulutustarjonnan puutteita ekomatkailun osalta kehittämällä ja pilotoimalla kattava verkko-oppimisalusta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käyttöönottaa sähköisessä muodossa toimiva modulaarinen ekomatkailun opetussuunnitelma, Ekomatkailusertifikaatti, jossa käsitellään eettisiä, ympäristöllisiä ja ekologisia tietoja sekä liiketoiminnan kehittämisen, kielten ja tietotekniikan taitoja. Nämä taidot ovat tarpeen kehittäessä ja rakentaessa kestävää ekomatkailuliiketoimintaa. Hankkeessa myös kehitetään pedagoginen strategia ja perehdytysohjelma aikuiskouluttajille, mikä avulla varmistetaan, että oppimisen tarjoamat mahdollisuudet ovat asianmukaisia ​​ja kohdeyleisölle soveltuvia.

Projektin kumppanimaissa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin keski-ikäisten aikuisten olevan todennäköisin kohderyhmä potentiaalisiksi oppijoiksi. Opetusmateriaalit ja opetusohjelmat suunnitellaan kohderyhmää ajatellen, heille soveltuvien oppimistyylien, -tapojen ja -potentiaalin muodossa. Opetusohjelmat ovat kompetenssiperustaisia ja niissä kuvataan seikkaperäiset oppimistavoitteet erikseen kunkin moduulin kohdalla. Moduulit sisältävät myös asianmukaiset testauksen ja akkreditoinnin, jossa otetaan huomioon myös osallistujan aiemmin oppiman tiedon soveltaminen. Sähköisten kurssimoduulien akkreditointia peilataan kansallisiin akkreditointirunkoihin ja k​ansallisten tutkintojen viitekehyksiin. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys helpottaa sertifikaatin kansainvälistä siirrettävyyttä, liikkuvuutta ja opintosuoritusten tunnustamista. Opetussuunnitelmat sisältävät ​kaikille yhteiset ​ydinmoduulit, joiden lisäksi tarjolla on lukuisia valinnaisia kursseja, jotta kaikkien, erilaisia ympäristöjä ja kulttuureja edustavien partnermaiden tarpeet tulevat täytetyiksi. Opetussuunnitelmat ovat saatavilla kaikilla kumppanikielillä.

Monimuotoinen opetussuunnitelma käsittelee useita eri aihealueita, kuten etiikan roolia ekomatkailussa, eri ekomatkailutyyppejä, ekomatkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämistä, liikkeenjohtoa sekä ekologisen matkailun markkinointia ja brändäystä GPS:n ja IT-työkalujen avulla. Opetussuunnitelmassa tarkastellaan myös ekomatkailuyritysten kielellisiä vaatimuksia, ympäristömerkkejä sekä ekomatkailun sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

Ekoturismi voi olla rakentava osa strategioita, joilla edistetään sekä ympäristönsuojelua että yksityisen yritystoiminnan kehittämistä. N8URjob -hanke antaa teknistä opastusta ja johtamiskoulutusta uusien elinkeinojen, kuten eko-matkailun, kehittämiseksi. Uudet elinkeinot tarjoavat vaihtoehtoja ja/tai täydentävät maatalouteen perustuvaa elinkeinonharjoittamista, erityisesti kumppanimaiden syrjäisillä seuduilla. Hanke edistää ympäristöystävällisen matkailunbottom-up-tyyppisiä strategioita ja rohkaisee rajat ylittävien ekomatkailukumppanuuksien ja/tai järjestöjen syntyä.