The project

Екотуризмът е елемент от туристическата индустрия, чиято популярност нараства с бързи темпове. Този вид туризъм е важен фактор за икономическия растеж в отдалечените райони на Европа и именно това налага търсенето на нови обучителни методи, които да насърчат и подобрят развитието му. През ХХІ в. екотуризмът се превръща във важна част от туристическата индустрия, а това налага да се създаде разбиране за екотуризма като индустрия – какво представлява той, какви са целите му, какви ползи могат да извлекат местните общности, както и какви са пречките пред тези общности и как могат да бъдат преодоляни. 

Международното екотуристическо общество /TIES/ определя екотуризма като: "отговорно пътуване до природните области, което опазва околната среда и подобрява благосъстоянието и икономиката на местните хора". Екотуризмът означава образование – както за туристите, така и за жителите на местните общности. От значение за екотуризма са добре обучени и многоезични природозащитаващи екскурзоводи, притежаващи умения и знания за природната и културната история, екологията, етичните принципи и ефективната комуникация. Важна роля за развитието на екотуризма като икономическо средство за развитие на селските райони е предоставянето на подходящо образование и учебно съдържание, които са съобразени с нуждите и са достъпни за хората, живеещи в екотуристически райони, но същевременно с това, населяващи места, отдалечени от райони, в които се предоставят образователни услуги.

Проектът «Да се научим на еко туризъм» /N&URjob/ е насочен към преодоляването на образователните липси в областта на екотуризма чрез създаването на електронна обучителна платформа. Целите на проекта са да се създаде и изпробва модулна онлайн екотуристическа учебна програма и сертификат за екотуризъм, включващи етични, природни, екологични, бизнес, езикови и компютърни умения, необходими за развитието на устойчиво екотуристическо предприятие. Ще бъде развита нова педагогическа стратегия и пособие за обучители с цел да се гарантира актуалността на предоставените обучителни възможности, насочени към целевите групи. 

Проучване, проведено в партньорските държави, показва че хората на средна възраст са най-потенциалните обучаеми. Курсът и учебната програма ще бъдат съобразени с предпочитаните начини на обучение, обучителните навици и потенциалът на целевите групи. Учебната програма ще бъде базирана на формиране на компетенции, ще описва специфични обучителни резултати за всеки модул и подходящото тестване и акредитация. Ще се търси акредитация на онлайн курсовете, съотносими към Националната квалификационна рамка и Европейската квалификационна рамка с цел осигуряване на трансфер, мобилност и признаване. Учебната програма ще включва съвкупност от основни и избирателни модели, за да се вземе под внимание широкият набор от различни среди и култури, представени от партньорите по проекта. Учебната програма ще бъде преведена на всички партньорски езици. Програмата ще разглежда въпроси като: етиката в екотуризма; екотуристически типологии; развитие на екотуристическите продукти и услуги; бизнес управление в екотуризма; маркетинг и създаване на нова визия на екотуризма чрез използването на GPS и други информационни технологии; езикови потребности на екотуристическите предприятия; създаване на екоетикет; социално и екологично влияние на екотуризма.

Екотуризмът може да бъде стратегически градивен елемент, който да допринесе едновременно за опазване на околната среда и за развитието на частни предприятия. Проектът ще осигури техническо и управленско обучение с цел да осигури нови средства за препитание включително и екотуризъм, базиран на заетостта като алтернатива и допълнение към селското стопанство в отдалечените райони на партниращите държави. Проектът ще стимулира развитието на екотуристически стратегии и ще насърчи развитието на екотуристическо транснационално сътрудничество.