Partners

Център за развитие на Карелия Пийлинен – Финландия

PIKES

Центърът за развитие на Карелия Пийлинен ООД /ПИКЕС/– Финландия е местна организация за развитие, създадена от градовете Лиекса и Нурмес и община Валтимо. ПИКЕС е създадена през 2006 г. с цел подпомагане и управление икономическото развитие на регион Пийлинен Карелия. Основните дейности на ПИКЕС са предоставяне на експертна помощ на отделни предприемачи и местни клъстери, както и изготвяне на проекти за развитие, които да подпомогнат икономическия напредък на предприятията и на региона като цяло.

ПИКЕС участва в множество проекти, финансирани от Европейския съюз. В проекта ПИКЕС отговаря за координирането на проекта в регион Пийлинен Карелия. Координатор на проекта е Вели-Мати Хурскайнен - координатор на всички международни проекти на PIKES.

За контакти:

Ms Heidi Tanskanen, PIKES Ltd
Phone: +358 40 7313039
Skype: hetanskanen
E-mail: heidi.tanskanen(at)pikes.fi

Website: www.pikes.fi

Глобъл вилидж Финландия

Global Village

Глобъл Вилидж е частна консултантска фирма, създадена през 1986г.

Работи в областта на заетостта и икономическата политика, развитието на информационното общество и иновациите, науката и технологичните политики. Глобъл Вилидж поддържа тесни работни контакти с местни фирми за заетост, образователни институции и местните власти във Финландия. Клиентите им са както частни компании, така и организации от публичния сектор в цяла Европа.

В проекта N8URjob, Глобъл Вилидж отговаря за създаването и поддържането на уеб сайт на проекта и платформата за електронно обучение. Тяхна задача е и превода на необходимите материали на финландски. Г-н Икка Хунунен е председател на организацията, а г-н Арту Тапонен отговаря за управлението на проекта.

За контакти:

Икка Хунунен
Тел: +358 (0)50 383 8870
E-mail: ilkka.hynynen(at)maailmankyla.fi

Арту Тапонен
Тел: +358 (0)50 383 8840
E-mail: arttu.taponen(at)maailmankyla.fi

Website: www.globalvillage.fi

Мийт Партнършип – Ирландия

Мийт Партнършип е окръжна структура за регионално партньорство, която изработва и изпълнява всички местни, селски и общински програми за развитие в окръг Мийт. Те отговарят за изпълнението на следните програми: Лидер – програма за развитие на селските райони, Програмата за местно развитие и социално включване, Програма за общностни услуги, програма CLÁR, както и Социалната схема за селските райони. Финансира се директно от правителството на Ирландия. Има създадени множество контакти както в Ирландия, така и в цяла Европа, осъществени в процеса на работа по програмите ЛИДЕР, EQUAL и Интеррег.

Мийт отговаря за изпълнението на програма ЛИДЕР. Някои от основните приоритети при работата им по програма ЛИДЕР 2007-2013 г. са насърчаване на екотуризма, туристически пътеки, пътеки за опознаване на културното наследство; разнообразяване на земеделските услуги, предлагани от земеделските стопанства, както и работа с възрастни хора, за да се подкрепят процесите на активно остаряване и работа в по-напреднала възраст. Мийт разполага с високо квалифициран персонал с теоретически и практически умения.

За контакти:
Стивън Нолън
Тел: 046-9280790
Факс: 046-9249

Website: meathpartnership.ie

Бизнес колеж на Западна Литва– Литва

Бизнес колежът на Западна Литва е модерен, частен университет, стартирал през 1994 г. с обучение в училище за продължаващо обучение за технически сътрудници – лични асистенти на мениджъри. Той базира своите дейности на база потребностите на региона, за да могат да бъдат по-гъвкави при промените на пазара на труда. Мисията му е да подпомогне студентите си да достигнат високо ниво на обща и професионална компетентност, граждански умения, да предостави възможност за непрекъснато обучение и да максимизира индивидуалния потенциал и креативност на всеки от тях. Колежът работи по приложни изследвания и проекти за развитие, които подпомагат регионалното развитие.

Той участва в редица проекти на Европейския съюз. В проект N8URjob отговаря за подготовката на бизнес ресурсите за екотуризма и за изпълнението на проекта в Литва. Мениджъри на N8URjob са Аквиле Килийониене (доцент в Катедрата по Туризъм и управление) и Юргита Мартинкиене (ръководител на и доцент в Катедрата по мениджмънт).

За контакти:

Лора Šaltytė
Teл: +370 46 314 304
GSM: +370 61258375
E-mail: laura.saltyte(at)vlvk.lt

Юргита Мартинкиене
Тел.: +370 46 314 398
GSM.: +370 610 46728
Skype:  jurgita7174
E-mail: jurgita05@yahoo.com

Website: www.vlvk.lt

ECEAT- Полша

ECEAT-Полша (Европейски център за екологичен и селски туризъм) е създаден през 1993 г. с цел насърчаване на биологичното земеделие, насърчаване на екологичното поведение и подпомагане развитието на местната общност чрез развитие на екотуризъм. Член на ЕСЕАТ-INTERNATIONAL заедно с Германия, Чехия, Словакия, Латвия, Финландия, Швеция, Словения, Турция и Холандия.

В проекта N8URjob ръководи работния пакет за разпространение и отговаря за изработването на стратегия за валоризация. Себастиан Визорек, заместник-председател на организацията, отговаря за управлението на проекта в Полша.

За контакти:

Себастиан Визорек
GSM: +48 604 499 734
E-mail: sebwie(at)post.pl

Website: www.poland.eceat.org

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" - България

 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" (ВСУ) е създаден през 1991 г., а има статут на висше учебно заведение от 21 юли 1995 година. Във ВСУ се обучават и работят около 12 000 студенти, 700 преподаватели и 300 служители. ВСУ има три факултета и предлага обучение в областите на социалните, икономическите, техническите, юридическите, хуманитарни науки и в областта на сигурността. ВСУ работи в тясно сътрудничество с община Варна, Областна администрация, Варна, Национален борд по туризъм, Варненска туристическа камара, както и Бизнес инкубатор - Варна. ВСУ има опит в различни национални и международни проекти по програми като ФАР, Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Жан Моне, Темпус, ГД „Санко", Шеста и Седма рамкови програми и структурните фондове.

В проекта N8URjob ВСУ отговаря за разработването на сертифициран учебен план по екотуризъм, помагало за обучители и педагогическа стратегия.

За контакти:

Ралица Жекова
Секретар „Проектно управление и финансиране"
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
Тел: +359 - 52-359 616
Факс: +359 - 52- 359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg
ralitsa.zhekova@abv.bg


Website: www.vfu.bg